§1 – Organizator konkursu

Organizatorem Maratonu Wiedzy Ogólnej  zwanego dalej Konkursem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 42A w Limanowej.

§2 – Nazwa Konkursu

Nazwa Konkursu to Maraton Wiedzy Ogólnej. Zamiennie możliwe jest używanie skróconej nazwy Konkursu – MWO.  W celu zidentyfikowania poszczególnych edycji Konkursu, każda z nich posiada nazwę w formie skróconej, zakończoną cyfrowym symbolem roku, w którym występowała dana edycja.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu limanowskiego.

§3 – Zakres materiału

Konkurs obejmuje podstawę programową szkoły podstawowej
z przedmiotów:

 • język polski,
 • język angielski,
 • historia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • chemia.

§4 – Etapy Konkursu

 1. Konkurs jest podzielony na dwa etapy.
 2. Etap pierwszy zwany dalej „Etapem I” jest częścią przeprowadzaną w formie elektronicznej. Do realizacji Etapu I służy elektroniczny serwis internetowy udostępniony przez Organizatora zwany dalej Elektroniczną Platformą Konkursową.
 3. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia  i utrzymywania Elektronicznej Platformy Konkursowej wykorzystywanej w ramach Konkursu jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła. W związku z tym Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ingerencje przez osoby trzecie w zawartość konta Uczestnika Elektronicznej Platformy Konkursowej w trakcie trwania Konkursu.
 4. Organizator zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań aby Elektroniczna Platforma Konkursowa była dostępna dla Uczestników w trakcie trwania Konkursu, jednakże Uczestnik oraz jego Rodzice przyjmują do wiadomości, że mogą wystąpić nieprzewidziane zdarzenia losowe, w szczególności techniczne, na które Organizator nie ma wpływu.
 5. Zadaniem Uczestnika Etapu I jest samodzielne rozwiązywanie zadań i przesyłanie odpowiedzi przy pomocy Elektronicznej Platformy Konkursowej.
 6. Zadania Etapu I będą umieszczane na Elektronicznej Platformie Konkursowej  w każdy wtorek i czwartek.
  Etap I  rozpoczyna się 28.02.2022 i trwać będzie do 29.04.2022r ( z wyłączeniem okresu świątecznego od 14-18.04.2022 r.), każdego dnia jedno zadanie) i będą one dostępne w godzinach: 12:00 – 21:00, każdego dnia jedno pytanie . Tylko w tych dniach  i godzinach będzie możliwość przesyłania swoich odpowiedzi.
 7. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik Etapu I otrzymuje punkty.
 8. Do Etapu II Konkursu przechodzi 30 Uczestników Etapu I, którzy zgromadzili największą liczbę punktów.
 9. W przypadku gdy tę samą, minimalną liczbę punktów uprawniającą do przejścia do drugiego etapu uzyska kilka osób, wszystkie te osoby zostaną zaproszone do udziału                         w kolejnym etapie Konkursu –  MM.
 10. Etap drugi, zwany dalej „Etapem II” jest przeprowadzany w formie stacjonarnej.
 11. Etap II odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 42a w Limanowej.
 12. Etap II będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 zadań wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
 13. W czasie trwania Etapu II zabrania się rozmów, korzystania z kalkulatorów, telefonów komórkowych  i innego sprzętu elektronicznego.
 14. Podczas Etapu II Uczestnicy mogą skorzystać z materiałów które otrzymają od organizatorów: papier, test z zadaniami  oraz własnych przyborów: długopis , ołówek, linijka, cyrkiel, lupa.
 15. Etap II odbędzie się  11 maja 2022 r. o godz. 11:00 i trwać będzie 90  minut.

§5 – Udział w Konkursie

 1. Aby możliwy był udział w Konkursie, Organizator ogłasza raz w roku rozpoczęcie kolejnej edycji Konkursu poprzez wysłanie do szkół zaproszeń do wzięcia udziału w aktualnej edycji oraz zamieszcza stosowną informację o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na stronie internetowej Konkursu oraz w mediach lokalnych.
 2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego województwa małopolskiego. Uczeń zgłasza chęć udziału  w konkursie nauczycielowi matematyki. Dyrektor  szkoły, typuje Szkolnego Koordynatora Konkursu swojej placówce,  który będzie odpowiedzialny za kontakt  z Organizatorem.
 3. Szkolny Koordynator Konkursu rejestruje uczniów do Konkursu wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: alesniak@tischner.limanowa.edu.pl. W załączniku Szkolny Koordynator Konkursu przesyła uzupełniony formularz zgłoszeniowy w formie listy uczniów oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku (osobny dla każdego z Uczestników, oraz dla Szkolnego Koordynatora Konkursu).
 4. Termin zgłaszania Uczestników do Konkursu mija z dniem 16 stycznia 2022 r.
 5. Formularz zgłoszeniowy oraz inne wymagane dokumenty potrzebne do zgłoszenia Uczestników do Konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://maraton.tischner.edu.pl/ .
 6. Szkolny Koordynator Konkursu po wysłaniu wszystkich dokumentów otrzymuje od Organizatora hasła i loginy Uczestników Konkursu, dzięki którym Uczestnicy będą mogli się logować na Elektronicznej Platformie Konkursowej i przesyłać rozwiązania zadań.
 7. Przesłanie karty zgłoszenia Uczestników jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
 8. Zgłoszenia Uczestników muszą zawierać podpisane przez rodziców oświadczenie
  przetwarzaniu danych w celach przeprowadzenia Konkursu oraz podpisaną zgodę na publikację wizerunku na szkolnej stronie internetowej oraz
  w mediach. Wzór oświadczenia Organizator udostępnia na stronie internetowej Konkursu.


§6 – Warunki uzyskiwania tytułu Finalisty lub Laureata

 1. Tytuł laureata konkursu otrzymują uczniowie, którzy w  II Etapie uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia (z uwzględnieniem ustępu 4).
 2. Tytuł finalisty konkursu otrzymują uczniowie, którzy w II Etapie uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia i nie są laureatami.
 3. Zwycięzcami konkursu (niezależnie od ilości uzyskanych punktów) są osoby, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 4. Zwycięzcy konkursu otrzymują tytuł laureata.

§7 – Kary dla Uczestników

Organizator zastrzega sobie prawo blokowania kont na Elektronicznej Platformie Konkursowej oraz redukowania punktów Uczestnikom, którzy będą wykorzystywać nieuczciwe metody pracy lub będą łamać obowiązujący regulamin Konkursu.

§8– Nagrody w Konkursie

Organizator przewiduje dla najlepszych Uczestników Konkursu nagrody rzeczowe jednak ich postać ani wartość nie są ujawniane przez Organizatora do czasu Zakończenia Konkursu.

§9 – Zmiany w regulaminie

Organizator  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Konkursu. O zmianie regulaminu Organizator powiadomi użytkowników na stronie internetowej Konkursu.